หนังสือเสริมความรู้สำหรับเยาวชน

หนังสือเสริมความรู้สำหรับเยาวชนทั้งด้านวิชาการนอกห้องเรียน และทักษะชีวิต สำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีทั้งรูปแบบอ่านเสริมที่เน้นให้เข้าใจความรู้ในแต่ละวิชา และรูปแบบกิจกรรมสนุกท้าทายที่ช่วยพัฒนาความรู้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม และประวัติศาสตร์ รวมถึงทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคม

หนังสือเสริมความรู้เยาวชนจากนานมีบุ๊คส์

หนังสือเสริมการเรียนรู้เยาวชนที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชาพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ สังคม ศาสนา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ งานอาชีพ รวมถึงทักษะทางสังคมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

หนังสือเสริมความรู้มีรูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย น่าอ่าน สอดคล้องกับนิสัยการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจากประเทศที่โดดเด่นในด้านการเรียนและการศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งจากนักเขียนต่างประเทศและนักเขียนผู้เชี่ยวชาญของไทย โดยแต่ละกลุ่มวิชามีรายละเอียดดังนี้ 

1. หนังสือเสริมความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีรูปแบบเนื้อหาอ่านเสริมที่เน้นให้รู้จักตัวเองและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่สำคัญในธรรมชาติ รวมถึงเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรอบตัวอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กมีความรู้พื้นฐานที่นำไปต่อยอดในการเรียนในห้องเรียนได้ รวมถึงมีความรอบรู้ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่นำเสนอในรูปแบบกิจกรรม Hands-on การทดลองและโครงงานวิทยาศาสตร์ ปริศนากระตุ้นการคิด รวมถึงแบบฝึกหัดเสริมทักษะสนุกท้าทาย ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง รู้จักตั้งคำถามที่มีประโยชน์และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เกิดการลองผิดลองถูกอย่างมีแบบแผน จนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ ช่วยพัฒนาความฉลาดทางด้านสติปัญญา (IQ) ทักษะการคิด ทั้งการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดเคราะห์ รู้จักตั้งคำถาม มีทักษะสำคัญในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายได้  สอดคล้องการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM 

หรือมีลูกเล่น เช่น pop-up แผ่นเปิด-ปิด เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกกับการอ่านและการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ แต่ยังคงได้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและเต็มเปี่ยม

2. หนังสือเสริมความรู้คณิตศาสตร์

มีรูปแบบเนื้อหาอ่านเสริมที่เน้นให้เข้าใจหลักคณิตศาสตร์และการคำนวณพื้นฐาน นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่นำเสนอในรูปแบบกิจกรรม Hands-on เกมปริศนา การทดลองและโครงงาน รวมถึงแบบฝึกหัดเสริมทักษะสนุกท้าทาย ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ด้านคณิตศาสตร์และการ สอดคล้องการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM

3. หนังสือเสริมความรู้สังคม ศาสนา และประวัติศาสตร์  

ที่รูปแบบการนำเสนอที่โดดเด่น น่าอ่าน เน้นให้เข้าใจความรู้โดยใช้ภาพประกอบขนาดใหญ่สวยงามน่าสนใจ หรือใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่ช่วยให้เข้าใจและจำง่ายขึ้น  

4. หนังสือเสริมความรู้พัฒนาทักษะชีวิต  

ที่เน้นให้เยาวชนเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ผ่านการอ่านเรื่องร่างประสบการณ์ชีวิตของบุคลลที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ หรือการทำแบบฝึกหัดและแบบทดสอบที่ออกแบบมาให้สนุกกับการเรียนรู้อย่างได้ผลโดยผู้เชี่ยวชาญ 

5. หนังสือเสริมความรู้ศิลปะและงานอาชีพ

ที่เน้นให้เยาวชนเรียนรู้ทักษะผ่านการลงมือทำ เพื่อเป็นพื้นฐานในการต่อยอดสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  


ประโยชน์ของหนังสือเสริมความรู้เยาวชน

เยาวชนระดับประถมศึกษา

หนังสือเสริมความรู้เยาวชนเป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครอง เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการให้เด็กลงมือทำกิจกรรมหรือการทดลองเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันด้วย 

เยาวชนระดับมัธยมศึกษา

หนังสือเสริมความรู้สำหรับระดับมัธยมศึกษามีเนื้อหาความรู้ที่เข้มข้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นอย่างมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการปูพื้นฐานด้านอาชีพและทักษะการทำงานในอนาคตอีกด้วย

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.