หนังสืองานอาชีพ

หนังสือเสริมการเรียนรู้เรื่องงานอาชีพ สำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีทั้งรูปแบบอ่านเสริมที่เน้นให้รู้จักอาชีพพื้นฐานที่นำไปใช้ต่อยอดในการเลือกเรียนในอนาคตได้ ทั้งยังมีความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเชื่อมโยงกับชีวิตของเด็กและคนรอบข้าง ทำให้เด็กเห็นถึงประโยชน์ของการเรียนวิชาต่าง ๆ เพื่อปูพื้นฐานสู่การเลือกประกอบอาชีพในอนาคต อีกทั้งยังสามารถค้นพบความชอบแลความถนัดของตนได้อีกด้วย มีทั้งรูปแบบที่อ่านสนุก มีแบบทดสอบ รวมถึงกิจกรรม Hands-on ที่ช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับอนาคตอีกด้วย 

หนังสือเสริมความรู้เรื่องอาชีพสำหรับประถมและมัธยมศึกษาจากนานมีบุ๊คส์

หนังสือเสริมความรู้เรื่องอาชีพสำหรับเด็กสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้สังคม การงานอาชีพ และอื่น ๆ ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่เด็กควรมี  สำหรับเด็กประถมอาจเป็นการปูพื้นฐานทักษะ  

รูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย น่าอ่าน สอดคล้องกับนิสัยการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจากประเทศที่โดดเด่นในด้านการเรียนและการศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก แบ่งเป็น 3 รูปแบบการนำเสนอ ดังนี้


1. รูปแบบเนื้อหา

หนังสือที่มีรูปแบบเนื้อหาอ่านเสริมที่เน้นให้เข้าใจเรื่องอาชีพพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเลือกเรียนในอนาคต รวมถึงเข้าใจว่าอาชีพต่าง ๆ ต้องทำอะไรบ้างอย่างแท้จริง และเชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันได้ ทำให้เด็กมีความรู้พื้นฐานที่นำไปต่อยอดในการเรียนในห้องเรียนได้ รวมถึงมีความรอบรู้ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปประยุกต์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ใช้ในชีวิตประจำวันได้  2. รูปแบบแบบทดสอบและกิจกรรม

หนังสือที่นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งกิจกรรม Hands-on รวมถึงแบบฝึกหัดเสริมทักษะสนุกท้าทาย ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ รู้จักตั้งคำถามที่มีประโยชน์และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เกิดการลองผิดลองถูกอย่างมีแบบแผน จนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้  ช่วยพัฒนาความฉลาดทางด้านสติปัญญา (IQ) ทักษะการคิด ทั้งการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดเคราะห์ รู้จักตั้งคำถาม มีทักษะสำคัญในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายได้

3. รูปแบบภาพประกอบ

หนังสือที่นำเสนอที่เน้นการอธิบายด้วยภาพประกอบสวยงามเป็นหลัก หรือมีลูกเล่น เช่น pop-up แผ่นเปิด-ปิด เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกกับการอ่านและการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  แต่ยังคงได้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและเต็มเปี่ยม


ประโยชน์ของหนังสือเสริมความรู้เรื่องอาชีพ

ระดับประถมศึกษา

หนังสือเสริมความรู้เรื่องอาชีพเป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองที่อยู่ในวัยเรียน มีความสงสัยใคร่รู้ และมักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาพบเห็น ซึ่งบางครั้งพ่อแม่ผู้ปกครองอาจไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนั้นอย่างไร หรือไม่มั่นใจว่าคำตอบนั้นจะถูกหรือไม่ 

หนังสือจึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการตอบคำถามที่เด็กสงสัยอย่างถูกต้องตามหลักความรู้  ด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการให้เด็กลงมือทำกิจกรรมหรือการทดลองเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันด้วย

ระดับมัธยมศึกษา

หนังสือเสริมความรู้เรื่องอาชีพสำหรับระดับมัธยมศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญที่เด็กจะได้เรียนรู้อาชีพพื้นฐาน และค้นหาอาชีพที่ตนเองสนใจ จนเริ่มศึกษาว่าหากอยากจะประกอบอาชีพนั้นในอนาคตต้องเรียนด้านใด และต้องมีทักษะอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีพื้นฐานสำหรับนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นอย่างมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการปูพื้นฐานด้านอาชีพและทักษะการทำงานในอนาคตอีกด้วย

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.