หนังสือประวัติศาสตร์และประวัติบุคคล

หนังสือเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน ทั้งประวัติศาสตร์โลกและประวัติบุคคลสำคัญ สำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีทั้งรูปแบบอ่านเสริมที่เน้นให้เข้าใจประวัติศาสตร์และประวัติบุคคลพื้นฐานที่นำไปใช้ในการเรียนได้ ทั้งยังเชื่อมโยงทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเข้าด้วยกัน ทำให้เด็กเห็นถึงประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้จริง มีทั้งรูปแบบที่อ่านสนุก แบบฝึกหัด รวมถึงกิจกรรมสนุกท้าทายที่ช่วยเสริมความรู้พื้นฐาน ทักษะการคิด ทักษะชีวิต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง

หนังสือประวัติศาสตร์สำหรับประถมและมัธยมศึกษาจากนานมีบุ๊คส์

หนังสือเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้สังคมและประวัติศาสตร์นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานที่เด็กควรมี แบ่งเป็นประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์สากล และประวัติบุคคลสำคัญ

รูปแบบที่สวยงาม ทันสมัย น่าอ่าน สอดคล้องกับนิสัยการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจากประเทศที่โดดเด่นในด้านการเรียนและการศึกษาจากทั่วทุกมุมโลก แบ่งเป็น 3 รูปแบบการนำเสนอ ดังนี้


1. รูปแบบเนื้อหา

หนังสือที่มีรูปแบบเนื้อหาอ่านเสริมที่เน้นให้เข้าใจประวัติศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญสำหรับการเรียน รวมถึงเข้าใจประโยชน์ของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง และเชื่อมโยงกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ ทำให้เด็กมีความรู้พื้นฐานที่นำไปต่อยอดในการเรียนในห้องเรียนได้ รวมถึงมีความรอบรู้ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปประยุกต์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ใช้ในชีวิตประจำวันได้  2. รูปแบบกิจกรรมและเกม

หนังสือที่นำเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งกิจกรรมและปริศนากระตุ้นการคิด รวมถึงแบบฝึกหัดเสริมทักษะสนุกท้าทาย ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง ฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ รู้จักตั้งคำถามที่มีประโยชน์และค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เกิดการลองผิดลองถูกอย่างมีแบบแผน จนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้  ช่วยพัฒนาความฉลาดทางด้านสติปัญญา (IQ) ทักษะการคิด ทั้งการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดเคราะห์ รู้จักตั้งคำถาม มีทักษะสำคัญในการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายได้

3. รูปแบบภาพประกอบ

หนังสือที่นำเสนอที่เน้นการอธิบายด้วยภาพประกอบสวยงามขนาดใหญ่สวยงามเป็นหลัก หรือมีลูกเล่น เช่น กิจกรรมเกมปริศนา เพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกกับการอ่านและการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  แต่ยังคงได้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและเต็มเปี่ยม


ประโยชน์ของหนังสือประวัติศาสตร์

เยาวชนระดับประถมศึกษา

หนังสือเสริมความรู้ประวัติศาสตร์เป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยเรียน มีความสงสัยใคร่รู้ และมักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาพบเห็น ซึ่งบางครั้งพ่อแม่ผู้ปกครองอาจไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนั้นอย่างไร หรือไม่มั่นใจว่าคำตอบนั้นจะถูกหรือไม่ 

หนังสือจึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการตอบคำถามที่เด็กสงสัยอย่างถูกต้องตามหลักความรู้  ด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการให้เด็กลงมือทำกิจกรรมหรือการทดลองเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันด้วย

เยาวชนระดับมัธยมศึกษา

หนังสือเสริมความรู้ประวัติศาสตร์สำหรับระดับมัธยมศึกษามีเนื้อหาความรู้ที่เข้มข้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นอย่างมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง เข้าใจรากเหง้าของตนเองและชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นในอนาคตได้ เข้าใจปัจจุบัน และต่อยอดการเลือกอาชีพในอนาคตอีกด้วย

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.