โครงงานและการทดลองวิทยาศาสตร์

หนังสือเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกห้องเรียน ทั้งสำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่เน้นให้เข้าใจหลักความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงปรากฏการณ์รอบตัวอย่างถูกต้อง ด้วยการลงมือทำการทดลองวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรม Hands-on และโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ท้าทาย ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการคิด การค้นคว้าหาความรู้ ฝึกให้รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

หนังสือโครงงานและการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับประถมและมัธยมศึกษาจากนานมีบุ๊คส์

หนังสือเสริมการเรียนรู้ที่แนะนำหัวข้อโครงงานและการทดลองวิทยาศาสต์ที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสามารถทำได้ทั้งที่โรงเรียนและบ้าน และความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานที่แต่ละระดับชั้นควรมี ได้แก่ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ และเทคโนโลยี รวมถึงการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM)  

รูปแบบที่น่าอ่าน ทันสมัย และเหมาะกับนิสัยการเรียนรู้ของเด็กแต่ละระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษา ที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีจากประเทศที่โดดเด่นในด้านการเรียนและการศึกษาทั่วทุกมุมโลก ทั้งจากนักเขียนต่างประเทศและนักวิชาการของไทย แบ่งเป็น 2 รูปแบบการนำเสนอ ดังนี้

1. โครงงานวิทยาศาสตร์

หนังสือที่แนะนำหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจและเหมาะกับพื้นฐานความรู้ของเด็กแต่ระดับชั้น บอกแนวทางการทำโครงงานอย่างเข้าใจง่าย พร้อมรายการวัสดุอุปกรณ์็ที่ต้องเตรียมสำหรับการทำโครงงาน  มีเนื้อหาเน้นให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามหลักวิทยาศาสตร์ ทำให้เด็กเข้าใจขั้นตอนการทำโครงงาน มีความรู้พื้นฐานที่นำไปต่อยอดในการเรียนในห้องเรียนได้ สามารถคิดและออกแบบโครงงานที่ตนเองสนใจรวมถึงเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติรอบตัวอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์  รวมถึงมีความรอบรู้ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  

2. การทดลองวิทยาศาสตร์

หนังสือที่นำเสนอหัวข้อการทดลองวิทยาศาสตร์และกิจกรรม Hands-on โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายใกล้ตัว อธิบายขั้นตอนการทดลองอย่างชัดเจน เด็กจึงสามารถลงมือทำและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามในบางการทดลองซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจะมีคำแนะนำระบุไว้ชัดเจนว่าควรมีครูหรือผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดขณะทำการทดลอง นอกเหนือจากนี้ยังบอกผลการทดลองที่ควรเกิดขึ้นหากทำการทดลองอย่างถูกต้อง พร้อมทั้งอธิบายหลักวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังการทดลอง รวมถึงเชื่อมโยงกับสิ่งรอบตัวที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน


3. รูปแบบภาพประกอบ

หนังสือการโครงงานและการทดลองวิทยาศาสตร์มีภาพประกอบหลากหลายแบบ แต่ทุกรูปแบบล้วนแต่เน้นให้เด็กเข้าเนื้อหาและทำตามได้อย่างถูกต้อง มีทั้งภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ขั้้นตอนการทำ ผลการทดลองที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงภาพที่อธิบายหลักวิทยาศาสตร์หรือปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง


ประโยชน์ของหนังสือโครงงานและการทดลองวิทยาศาสตร์

เยาวชนระดับประถมศึกษา

หนังสือเสริมความรู้การทดลองวิทยาศาสตร์และโครงงานเป็นตัวช่วยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่และผู้ปกครองที่มีลูกอยู่ในวัยอยากรู้อยากเห็น ช่างสงสัย และมักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาพบเห็น ซึ่งบางครั้งพ่อแม่ผู้ปกครองอาจไม่รู้ว่าจะตอบคำถามนั้นอย่างไร หรือไม่มั่นใจว่าคำตอบนั้นจะถูกหรือไม่ 

หนังสือจึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการตอบคำถามที่เด็กสงสัยอย่างถูกต้องตามหลักความรู้  ด้วยวิธีการที่ให้เด็กลงมือทำกิจกรรมหรือการทดลองเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งนอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้ว ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันด้วย

เยาวชนระดับมัธยมศึกษา

หนังสือเสริมความรู้โครงงานและการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับระดับมัธยมศึกษามีเนื้อหาความรู้ที่เข้มข้นเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นอย่างมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา รวมถึงเน้นให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการวิจัยขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการปูพื้นฐานด้านอาชีพและทักษะการทำงานในอนาคตอีกด้วย

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.