หนังสือการศึกษา

นานมีบุ๊คส์มุ่งมั่นส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้เป็น Active Citizen  เราได้จัดพิมพ์หนังสือดีจากทั่วทุกมุมโลก สำหรับการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา นำเข้าสื่อและนวัตกรรมการศึกษาที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในประเทศไทยให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่แปรเปลี่ยน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  ทักษะการสื่อสาร และทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 

นานมีบุ๊คส์กับการพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

ปัจจุบันนานมีบุ๊คส์มีหนังสือ สื่อและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งล้วนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูทำงานง่ายขึ้นและช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นวิชาพื้นฐานหลักคือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  สังคมศึกษา ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักที่เราผลิตมีดังนี้   


แบบเรียนภาษาจีน

ภาษาจีนเป็นภาษาที่สามที่มีความสำคัญในปัจจุบัน ทั้งในด้านการค้าขาย การท่องเที่ยว และด้านธุรกิจ  นานมีบุ๊คส์จึงได้จัดทำหนังสือแบบเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กขึ้น 2 ชุด สำหรับเด็กปฐมวัย กับ สำหรับเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของการเรียนภาษาจีนด้วยบริบทของวัฒนธรรมไทย ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งสองวัฒนธรรม นำเสนอในรูปแบบที่อ่านง่าย มีภาพประกอบสีสันสวยงาม มีกิจกรรมให้เด็กลงมือทำ ที่ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับห้องเรียนของตนเอง รวมทั้งมีแผนการสอนสำหรับครูอย่างละเอียดที่สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนตามจำนวนคาบเรียนต่อสัปดาห์ของแต่ละโรงเรียน   


คู่มือครู

หนังสือซึ่งแนะนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับครู แนวทางการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ เช่น การสืบเสาะหาความรู้  การสอนคิด  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  การจัดกิจกรรมแบบ theme-base learning  เป็นต้น โดยเน้นองค์ความรู้และวิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้   


สื่อการเรียนการสอน

สำหรับเด็กอนุบาลเรามีเครื่องมือการเล่านิทานที่เรียกว่า “โรงละครคามิชิไบ” ฉบับไทย-อังกฤษ และไทย-จีน ซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้เล่านิทานหน้าห้องเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมกับเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ยังมีการ์ดคำศัพท์ โปสเตอร์ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก  สำหรับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเรามีนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นการเรียนรู้ออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ Maths-Whizz เซียนคณิตศาสตร์  สามารถวัดผลและดูพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ได้เป็นรายบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนหลายแห่งนำไปใช้และนักเรียนมีพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน  ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์เรามีโปรแกรม “ห้องเรียนทดลองวิทย์” ที่เหมาะสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง    

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.