Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

สมุดบันทึกรักการอ่าน

( 3 รายการ )

สมุดบันทึกที่จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้เด็กรักการอ่านและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นในโรงเรียน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยให้เด็กเขียนบันทึกสิ่งที่ประทับใจจากการอ่านหนังสือที่ตัวเองชอบอย่างอิสระ

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น

บันทึกการอ่านของฉัน

เพราะการบันทึกของเด็กแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ดังนั้นในสมุดบันทึกแต่ละระดับจะแบ่งหน้ากระดาษออกเป็น หน้าที่มีเส้นเพื่อให้เด็กเขียนข้อความที่ประทับใจจากเรื่องที่อ่านลงไป  และหน้ากระดาษว่างๆ สำหรับวาดรูปตามจินตนาการที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องที่อ่าน  ซึ่งมีตำแหน่งให้เด็กเขียนชื่อหนังสือ และครู ผู้ปกครองลงนามรับทราบ  รวมทั้งแทรกเกร็ดน่ารู้และกิจกรรมลงมือทำ

อ่านต่อ