Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือแบบเรียน

หนังสือแบบเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน ตลอดจนศึกษาได้ด้วยตนเอง เป็นคู่มือด้านการศึกษาที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนหลากหลายด้าน ทั้งทักษะกระบวนการคิด การสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

หนังสือแบบเรียนภาษาจีนระดับปฐมวัย

นานมีบุ๊คส์ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอนภาษาจีน จึงได้พัฒนาหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู ที่จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละระดับชั้นขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน

หนังสือแบบเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 

นานมีบุ๊คส์ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอนภาษาจีน จึงได้พัฒนาหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู ที่จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละระดับชั้นขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.