Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือแบบเรียน

( 61 รายการ )

หนังสือแบบเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน ตลอดจนศึกษาได้ด้วยตนเอง เป็นคู่มือด้านการศึกษาที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนหลากหลายด้าน ทั้งทักษะกระบวนการคิด การสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
  • ...

หนังสือแบบเรียนภาษาจีนระดับปฐมวัย

นานมีบุ๊คส์ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอนภาษาจีน จึงได้พัฒนาหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู ที่จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละระดับชั้นขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน

หนังสือแบบเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 

นานมีบุ๊คส์ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอนภาษาจีน จึงได้พัฒนาหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู ที่จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละระดับชั้นขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน

อ่านต่อ