Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือแบบเรียน

( 61 รายการ )

หนังสือแบบเรียนที่เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน ตลอดจนศึกษาได้ด้วยตนเอง เป็นคู่มือด้านการศึกษาที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนหลากหลายด้าน ทั้งทักษะกระบวนการคิด การสื่อสาร การสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

รีเซ็ต
หมวดหมู่
ช่วงระดับชั้น
กลุ่มสาระ
ราคา
คอลเลคชั่น
ลด 40%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿285
฿171
ประหยัดไป ฿114
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿195
฿156
ประหยัดไป ฿39
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿200
฿160
ประหยัดไป ฿40
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿195
฿156
ประหยัดไป ฿39
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿350
฿280
ประหยัดไป ฿70
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿340
฿272
ประหยัดไป ฿68
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿325
฿260
ประหยัดไป ฿65
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿320
฿256
ประหยัดไป ฿64
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿115
฿92
ประหยัดไป ฿23
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿215
฿172
ประหยัดไป ฿43
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿115
฿92
ประหยัดไป ฿23
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿200
฿160
ประหยัดไป ฿40
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿195
฿156
ประหยัดไป ฿39
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿115
฿92
ประหยัดไป ฿23
addCart
ลด 20%
addFavorite

ซื้อ

 

15

 

ชิ้น ลด

 

140 บาท

 
฿275
฿220
ประหยัดไป ฿55
addCart
  • ...

หนังสือแบบเรียนภาษาจีนระดับปฐมวัย

นานมีบุ๊คส์ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอนภาษาจีน จึงได้พัฒนาหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู ที่จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละระดับชั้นขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน

หนังสือแบบเรียนภาษาจีนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา 

นานมีบุ๊คส์ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอนภาษาจีน จึงได้พัฒนาหนังสือแบบเรียน แบบฝึกหัด และคู่มือครู ที่จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละระดับชั้นขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน

อ่านต่อ