หนังสือแบบเรียน/แบบฝึกภาษาจีน

แบบเรียนภาษาจีน คู่มือครู แบบฝึกหัด นิทาน Big Book พร้อมสื่อการสอนและหนังสือเสริมความรู้จีนที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในการเรียนในห้องเรียนแบบ Active Learning ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษาอย่างสนุกสนาน

หนังสือแบบเรียนภาษาจีน

นานมีบุ๊คส์ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนและครูผู้สอนภาษาจีน จึงได้พัฒนาหนังสือแบบเรียนภาษาจีน แบบฝึกหัด และคู่มือครู ที่จัดทำขึ้นตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละระดับชั้นขึ้น เพื่อช่วยให้เด็กไทยเรียนรู้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง พูด อ่าน เขียน


แบบเรียนภาษาจีน ระดับปฐมวัย

แบบเรียนภาษาจีนที่เหมาะสำหรับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย แบบฝึกหัด กิจกรรมในแต่ละบทส่งเสริมพหุปัญญาและเรียนรู้โดยคำนึงถึงพัฒนาการทางสมองในแต่ละช่วงวัยด้วยหลักการพื้นฐาน Brain-based Learning (BBL) เนื้อหาสอดคล้องกับ “คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย” ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมสื่อการสอนอื่น ทั้งสมุดคัดอักษรจีน โปสเตอร์ การ์ดคำศัพท์และหนังสือเสริมความรู้ภาษาจีนแบบเรียนภาษาจีน ระดับประถม/มัธยม

แบบเรียนภาษาจีนที่ออกแบบวิธีการเรียนรู้ตามขั้นตอนของ Roadmap to Success ทำให้จัดการเรียนรู้ได้สะดวก ประกอบด้วยแบบเรียน แบบฝึกหัดและคู่มือครู เนื้อหาตรงตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการเรียนคำศัพท์  ฝึกอ่านออกเสียง ฝึกสนทนา ฝึกเขียน เรียนรู้สุภาษิต พร้อมสื่อการสอนอื่น ทั้งสมุดคัดอักษรจีน โปสเตอร์ การ์ดคำศัพท์และหนังสือเสริมความรู้

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.