หนังสือ 6Q up พัฒนา IQ EQ CQ AQ MQ PQ

แบบฝึกหัดสำหรับ 0-8 ปี เพื่อส่งเสริมด้าน 6Q  สามารถนำมาใช้เป็นแบบฝึกหัดก่อนเรียน เสริมระหว่างเรียน และทบทวนก่อนสอบ  ภายในเล่มประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งการวาด เขียน ลากเส้น ตัด แปะ พับ  คุณพ่อคุณแม่สามารถนำแบบฝึกหัดในเล่มมาประยุกต์ทำเป็นกิจกรรม Hands-on เพื่อสนุกกับเด็กได้

6Q คืออะไร

เด็กวัย 0-8 ปี เป็นช่วงที่ร่างกาย สมอง และจิตใจมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด การปลูกฝังและพัฒนาทักษะด้านต่างๆจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการปูพื้นฐานที่ดีจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี โดยเฉพาะความฉลาด (quotient) ที่จำเป็น 6 ด้าน หรือเรียกว่า 6๐


6Q หรือ ความฉลาด 6 ด้านที่ควรปลูกฝัง

  1. ความฉลาดทางสติปัญญา (Intelligence Quotient: IQ)
  2. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient: EQ)

  3. ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity Quotient: CQ)

  4. ความฉลาดทางศีลธรรมจริยธรรม (Moral Quotient)

  5. ความฉลาดที่เกิดจากการเล่น (Play Quotient: PQ)

  6. ความฉลาดในการแก้ไขปัญหา (Adversity Quotient: AQ)


หนังสือแบบฝึกหัด พัฒนา 6Q up

การพัฒนา 6Q ให้กับเด็กๆนอกจากการชวนกันทำกิจกรรม อ่านหนังสือนิทานแล้ว ยังมีอีกวิธีที่เด็กจะได้สนุกกับการเรียนรู้ นั่นคือ หนังสือ 6Q up หรือ หนังสือแบบฝึกหัดพัฒนา 6Q up ซึ่งประกอบด้วยแบบฝึกหัดและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ จากหลายๆประเทศ ที่ถูกออกแบบมาโดยนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการของเด็ก เพื่อพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ 


ภายในเล่มประกอบด้วยแบบฝึกหัดให้เด็กทำ ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติม และเฉลยท้ายเล่ม  นอกจากนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถนำแบบฝึกหัดในเล่มไปออกแบบเป็นกิจกรรม Hands-on โดยหยิบเอาสิ่งของใกล้ตัวมาเล่นประกอบได้


หนังสือพัฒนา IQ

    IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญา เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคำนวณ การใช้เหตุผล การเชื่อมโยง แบบฝึกหัดที่ส่งเสริมเรื่องนี้ เช่น การทายลำดับ การฝึกคำนวณ การแยกแยะหรือจัดหมวดหมู่


หนังสือพัฒนา EQ

    EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการจัดการอารมณ์ ไม่ว่าจะรับรู้ เข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่น รู้จักกฏเกณฑ์ ระเบียบวินัย ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้  แบบฝึกหัดที่ส่งเสริมความฉลาดด้านี้ จะเน้นที่การฝึกให้เด็กมีสติ มีความจดจ่อ รวมถึงเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการคาดคะเนสิ่งที่ควรเกิดขึ้น


หนังสือพัฒนา CQ

    CQ หรือความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จินตนาการ  แบบฝึกหัดและกิจกรรมที่เหมาะคือให้เด็ได้เล่นอิสระ การทำงานศิลปะ หยิบจับสิ่งของใกล้ตัวมาเล่น


หนังสือพัฒนา MQ

    MQ หรือความฉลาดทางศ๊ลธรรมจริยธรรม คือการประพฤติดี รู้จักรับผิดชอบ มีจริยธรรม  แบบฝึกหัดที่ส่งเสริมด้านนี้คือการให้เด็กๆดูรูป แล้วบอกได้ว่าพฤติกรรมใดที่เหมาะสม ไม่เหมาะสม และควรทำอย่างไร


หนังสือพัฒนา PQ

    PQ หรือความฉลาดที่เกิดจากการเล่น  คุณพ่อคุณแม่สามารถนำแบบฝึกหัดในเล่มมาประยุกต์เพื่อทำเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ เพื่อส่งเสริมด้าน PQ หรือการแก้ปัญหาต่างๆในระหว่างทำกิจกรรม


หนังสือพัฒนา AQ

    CQ หรือความฉลาดในการแก้ไขปัญหา  หลายแบบฝึกหัดภายในเล่มเป็นโจทย์ระดับกลางและยากที่เด็กต้องใช้ทักษะหลายๆอย่างมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งเมื่อฝึกเช่นนี้บ่อยๆ ก็จะทำให้สามารถดึงความฉลาดด้านนี้ออกมาใช้โดยง่าย

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.