Search
Profile
Shopping Cart0
Favorite
เข้าสู่ระบบ

หนังสือนิทานสร้างความรู้สำหรับเด็ก

หนังสือที่นำความรู้มาเสนอในรูปแบบของนิทาน เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อมกัน ประกอบด้วยเนื้อหาที่บูรณาการ 8 กลุ่มสาระวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมส่งเสริมทักษะสมอง EF เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัยถึงประถมศึกษาตอนต้น

นิทานสร้างความรู้

นอกจากความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว นิทานสร้างความรู้ยังสามารถให้ความรู้ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระวิชาของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเบื้องต้น ได้แก่

1. คณิตศาสตร์ (การจำแนกประเภท การจัดหมวดหมู่ การเรียงลำดับ การเปรียบเทียบ รูปทรง พื้นที่ การชั่งตวงวัด การรู้จักตัวเลข ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนกับตัวเลข เวลา และการเพิ่มและลดจำนวน)

2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สัตว์และพืช สารและสสาร โลกและอวกาศ เครื่องมือเครื่องใช้ ร่างกายของเรา)

3. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (วัฒนธรรม ประเพณี และการอยู่ร่วมกันในสังคม)

4. สุขศึกษาและพลศึกษา (การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ การกินอาหาร และการป้องกันโรค)

5. ศิลปะ (เส้น รูปร่าง-รูปทรง )

6. การงานอาชีพ (งานบ้าน งานประดิษฐ์ อาชีพ)

7. ภาษาไทย (การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน คำศัพท์ คำกลอน คำคล้องจอง)

8. ภาษาต่างประเทศ (การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน คำศัพท์ คำอ่าน)


ทักษะสมอง  EF

ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Functions: EF) คือ กระบวนการในสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่ใช้ในการคิด รู้สึก และกำหนดการกระทำ  ซึ่งได้รับการฝึกฝนพัฒนาจนเป็นทักษะสมอง ทำให้“คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น”  ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งยวด ทั้งต่อความสำเร็จในการ เรียน การทำงานอาชีพ  การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นๆต่อไปตลอดชีวิต


EF มีองค์ประกอบ 9 ด้าน จัดเป็น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่

ทักษะพื้นฐาน 

1. ความจำที่นำมาใช้งาน (Working memory)

2. ในการยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

3. การยืดหยุ่นพลิกแพลงปรับตัว (Shiftingหรือ Cognitive Flexibility)

ทักษะกำกับตนเอง 

4. การใส่ใจจดจ่อ (Focus Attention)

5. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

6. การประเมินตนเอง (Self-Monitoring)

ทักษะปฏิบัติ

7. การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating)

8. การวางแผนและดำเนินการ (Planning and Organizing)

9. ความพากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย (Goal- Directed Persistence)

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.