นิทานสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับเด็ก

หนังสือภาพที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับเด็กปฐมวัยถึงวัยประถมศึกษาตอนต้น สำหรับให้เด็ก ๆ เรียนรู้ทักษะชีวิตและซึมซับแนวคิดที่ดีอันเป็นต้นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมและบุคลิกภาพ รวมถึงทักษะสมอง EF ซึ่งทำให้พวกเขาดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 

ทักษะชีวิต (Life Skill) คืออะไร

คือความสามารถของบุคคลในการตระหนักรู้ในหน้าที่ ความรับผิดชอบ การมีวินัยในตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง ทักษะทางสังคม และการสื่อสารกับผู้อื่น โดยสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีความพร้อมทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา


ทักษะชีวิตมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่ 4 ทักษะ ได้แก่

1. ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง

2. ทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

3. ทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา

4. ทักษะการจัดการกับอารมณ์กับตนเอง


ทักษะสมอง  EF

ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Functions: EF) คือ กระบวนการในสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่ใช้ในการคิด รู้สึก และกำหนดการกระทำ  ซึ่งได้รับการฝึกฝนพัฒนาจนเป็นทักษะสมอง ทำให้“คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น”  ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญยิ่งยวด ทั้งต่อความสำเร็จในการ เรียน การทำงานอาชีพ  การเห็นคุณค่าในตนเอง และการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่นๆต่อไปตลอดชีวิต


EF มีองค์ประกอบ 9 ด้าน จัดเป็น 3 กลุ่มทักษะ ได้แก่

ทักษะพื้นฐาน 

1. ความจำที่นำมาใช้งาน (Working memory)

2. ในการยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibitory Control)

3. การยืดหยุ่นพลิกแพลงปรับตัว (Shiftingหรือ Cognitive Flexibility)

ทักษะกำกับตนเอง 

4. การใส่ใจจดจ่อ (Focus Attention)

5. การควบคุมอารมณ์ (Emotional Control)

6. การประเมินตนเอง (Self-Monitoring)

ทักษะปฏิบัติ

7. การริเริ่มและลงมือทำ (Initiating)

8. การวางแผนและดำเนินการ (Planning and Organizing)

9. ความพากเพียรให้บรรลุเป้าหมาย (Goal- Directed Persistence)

ลูกค้าสัมพันธ์
การช่วยเหลือ
บริการต่างๆ
เกี่ยวกับเรา
เลขที่ 11 ซอยสวัสดี ซอย สุขุมวิท 31
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง
ติดตามเราได้ที่
ช่องทางการชำระเงิน
  • Mastercard
  • Visa
© 2024 nanmeebooks.com All Right Reserved.