สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น ขอเชิญคุณครูอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คูปอง 10,000 บาท สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพค.)