สถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น ขอเชิญคุณครูอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน โครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คูปอง 10,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสถาบันคุรุพัฒนา

หลักสูตรแนะนำ 7 หลักสูตรพัฒนาครูของสถาบันนานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

 • การออกแบบจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยแบบบูรณาการ นิทาน เพลง เกม เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF

  รายละเอียดหลักสูตร
  เรียนรู้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะสมองในเด็กประถมวัย ด้วยการบูรณาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยนำนิทาน เพลง และเกม เป็นสื่อและกิจกรรมในการกระตุ้นการพัฒนาสมองเพื่อนำไปสู่การเป็นActive Citizen ที่มีความสุข เนื้อหาหลักประกอบด้วย หนึ่ง ความเข้าใจเรื่องพัฒนาการทางสมองของมนุษย์ และทักษะสมองเพื่อการจัดการชีวิตสู่ความสำเร็จ สอง ทำความเข้าใจกับทักษะพื้นฐานทั้งสามด้านคือ ทักษะพื้นฐาน ทักษะกำกับตนเอง และทักษะปฏิบัติ สาม เรียนรู้วิธีการประยุกต์ความเข้าใจในสองหัวข้อไปสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด
   โทร.คุณฎามา 088-008-9862 หรือ
   คุณบุญเรือน 088-008-9866
   LINE. 0880089862 หรือ 0880089866

 • เทคนิคการจัดการเรียนรู้ Stem สู่ Stream Approach เพื่อพัฒนาผู้เรียนยุค 4.0

  รายละเอียดหลักสูตร
  พัฒนาครูให้เป็นครู STEM มืออาชีพ ให้ความรู้รวบยอด (concept based learning) ให้ความรู้ความเข้าใจใรการออกแบบกิจกรรม STEM ในการพัฒนา สร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหา โดยคำนึงถึงสาระและมาตราฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความรู้พื้นฐานที่เด็กมีผ่านกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด
   โทร.คุณฎามา 088-008-9862 หรือ
   คุณบุญเรือน 088-008-9866
   LINE. 0880089862 หรือ 0880089866

 • การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เชิง Stem Active Learning ในบริบทของการศึกษาไทย4.0

  รายละเอียดหลักสูตร
  เทคนิคการสอนที่สร้างทั้งทักษะและความรู้ ผู้เรียนนำไปใช้ได้จริง เรียนวิทยาศาสตร์เชิง STEM ไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากอีกต่อไป เมื่อรู้จักการพลิกแพลงเทคนิคการสอนแนวใหม่สไตล์ "ห้องเรียนทดลองวิทย์" กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการแก้ไขปัญหาโดนเริ่มจากการตั้งคำถาม "ทำไม-อย่างไร" เทคนิคการสอนวิทย์ให้สนุก (Edutainment) ไม่น่าเบื่อ กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและอยากเรียนรู้ตลอดเวลา วิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการที่ช่วยให้คุณครูนำเทคนิคและแนวทางไปปรับการสอนให้เชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด
   โทร.คุณฎามา 088-008-9862 หรือ
   คุณบุญเรือน 088-008-9866
   LINE. 0880089862 หรือ 0880089866

 • ครูยุค 4.0 สอนคณิตศาสตร์ให้สนุกด้วยเกมคณิตศาสตร์ Hands-on

  รายละเอียดหลักสูตร
  ครูคณิตศาสตร์ยุค 4.0 ต้องปรับตัวและปรับวิธีการสอนคณิตศาสตร์อย่างไร การอบรมเชิงปฏิบัติการ "คณิตศาสตร์ Hands-on" (Fun Math with Hands-on&Game for Mathematics Teacher 4.0) จะพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ hands-on วางแผนการจัดการเรียนรู้และประยุกต์กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด
   โทร.คุณฎามา 088-008-9862 หรือ
   คุณบุญเรือน 088-008-9866
   LINE. 0880089862 หรือ 0880089866

 • การจัดการเรียนรู้ด้วย...ห้องเรียนธรรมชาติ (Under the Tree)

  รายละเอียดหลักสูตร
  แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยห้องเรียนธรรมชาติ (แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด
   โทร.คุณฎามา 088-008-9862 หรือ
   คุณบุญเรือน 088-008-9866
   LINE. 0880089862 หรือ 0880089866

 • เทคนิคพัฒนาทักษะเด็ก Gen Z สู่โลกยุค 4.0

  รายละเอียดหลักสูตร
  เทคนิคสำหรับครูยุค 4.0 เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เด็ก Gen Z ในโลกยุค Digital ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลิต และพัฒนาผลงานสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด
   โทร.คุณฎามา 088-008-9862 หรือ
   คุณบุญเรือน 088-008-9866
   LINE. 0880089862 หรือ 0880089866

 • การออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยเน้นการคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบเพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าผลผลิต

  รายละเอียดหลักสูตร
  การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ตามศาสตร์พระราชาเชิงบูรณาการ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่นวัตกรรม  • ติดต่อสอบถามรายละเอียด
   โทร.คุณฎามา 088-008-9862 หรือ
   คุณบุญเรือน 088-008-9866
   LINE. 0880089862 หรือ 0880089866